RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu

Kelas                               : 5 Pintar

Tema                              : Kebudayaan Malaysia

Tajuk                              : Tarian Tradisional

Tarikh                            : 13 Jun 2011

Masa                               : 11.15 pagi – 12.15 tengah hari ( 60 minit )

Bil. Murid                     : 35 orang

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :-

A         menguasai isi kandungan ( kognitif )

a) menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan

topik   yang dibualkan.

b) menyatakan kebaikan mempelajari tarian.

B        membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

( psikomotor )

a) Mencipta gerakan baru dalam sesuatu tarian mengikut

kreativiti setiap kumpulan.

b) Mempersembahkan gerakan baru bersama rakan-rakan.

C         mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni ( afektif )

a) Bekerjasama dalam kumpulan mempersembahkan tarian                                                 yang dicipta  oleh kumpulan mereka.

b) Mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan

kumpulan.

Hasil Pembelajaran      :   Fokus Utama

1.5  Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.

Aras 1

 1. Menjelaskan isi menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.

Fokus Sampingan

4.1  Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 2

 1. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.

Kemahiran Bahasa      :

 1. Kemahiran mendengar dan bertutur
 2. Kemahiran membaca
 3. Kemahiran menulis

Sistem Bahasa             :

 1. Tatabahasa
 • Ayat tunggal
 • Ayat majmuk
 • Kata kerja
 1.  Sebutan dan Intonasi
 • dialog
 1. Kosa Kata
 • Identiti
 • Mantera
 • Unik
 • Tarian Zapin
 • Tarian Bharata Natyam
 • Tarian Sumazau
 • Tarian Singa

Pengisian Kurikulum  :            1.   Ilmu

 • Kajian tempatan
 • Pendidikan Moral

 

 1. Nilai Murni
 • Kerjasama
 • Patriotisme
 • Kerajinan
 • Bangga

 

 1. Kewarganegaraan
 • Berbangga sebagai rakyat Malaysia – mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan.

 

 1. Peraturan Sosiobudaya
 • Kesantunan berbahasa
 • Laras bahasa

 

 1. Kemahiran Bernilai Tambah
 • Kemahiran Berfikir

Menjana idea

Menginterpretasi

Merumus

 • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 • Kemahiran Belajar Cara Belajar
 • Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan Muzik

 1. Pembelajaran Kontekstual

 

Pengetahuan Sedia Ada          : Murid telah mengenali beberapa tarian tradisional                                                             dan moden  melalui media massa.

Bahan Bantu Mengajar           :

 1. Bahan Maujud.
 2. Gambar-gambar tarian tradisional.
 3. Lembaran kerja.

Langkah Berjaga-jaga             : Elakkan melakukan gerakan melompat kerana jika                                                              terjatuh boleh mengakibatkan kecederaan.

 

 

   

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

 

 

Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

Nota

 

Set Induksi

Permulaan/

Mencungkil idea

( 5 minit )

Gambar-gambar tarian tradisional dipamerkan dalam bentuk power point.

Soalan :

Gambar apakah yang kamu lihat di hadapan?

-Guru meminta murid melihat power point.

-Guru menyoal berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid tentang paparan tersebut.

 

-Murid melihat paparan tersebut.

-Murid memberi respon kepada soalan guru.

Strategi/Teknik

-Penyoalan seluruh kelas.

BCB   –

menonton dengan aktif

BBM  – Power Point.

 

Langkah 1 – langkah 3

 

Menstruktur/ Menstruktur Semula         ( 40 minit )

Tugasan berkumpulan.

Fakta :-

.Tarian Zapin

berasal dari Johor.

2.Tarian Bharata    Natyam dari

India.

3. Tarian Sumazau

ditarikan oleh

Orang Kadazan.

4. Tarian Singa

ditarikan oleh

Orang Cina.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Mengikut kreativiti setiap kumpulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan kumpulan

 

Langkah 1         (10 minit)

-Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.

-Guru memberi tugasan kumpulan:

a)Menamakan tarian dan asal usulnya.

b)Tarian-tarian lain.

c)Kebaikan mempelajari tarian.

d)Kepentingan sesuatu kebudayaan kepada sesuatu bangsa dan negara.

 

    Langkah 2          ( 15 minit )

-Guru meminta murid-murid mencipta satu gerakan tarian baru di dalam kumpulan.

 

 

 

 

 

 

Langkah 3

(15 minit )

-Guru menyuruh setiap kumpulan mempersembahkan tarian yang mereka cipta dalam kumpulan tadi.

 

 

-Secara kumpulan, murid berbincang mencari jawapan bagi tugasan yang diberikan oleh guru.

-Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Murid berbincang secara kumpulan bagi mencipta gerakan tarian baru mengikut kreativiti masing-masing.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Setiap kumpulan mempersembahkan tarian ciptaan kumpulan mereka.

 

 

 

KB-menjana idea

-menginterpretasi

 

Nilai murni

-Bangga

-Penglibatan aktif

-Kerjasama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Personal

-pemikiran secara kreatif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai murni : kerjasama

 

Langkah 4

Aplikasi idea

( 10 minit )

Latihan bertulis di dalam lembaran kerja dengan mengisi tempat kosong.

( Kata kerja )

1.ditunjukkan

2.menyikat

3.berbaris

4.melabuhkan

5.menerima

6.merajuk

7.menelefon

8.membeli

9.mendoakan

10.menyapukan

-Guru memberi penerangan kepada murid tentang kata kerja.

-Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menjawab soalan tersebut secara individu.

-Guru mengadakan perbincangan tentang jawapan dalam lembaran kerja.

-Murid mendengar penerangan guru.

-Murid menyebut kata kerja yang ditunjukkan oleh guru.

– Murid menjawab soalan secara individu di dalam lembaran kerja.

-Murid berbincang bersama guru mencari jawapan yang tepat selepas selesai menjawab soalan.

-Penilaian tatabahasa

 

 

 

 

 

 

 

 

-perbincangan

Refleksi/ Penutup

( 5 minit )

Penerapan nilai murni

-baik hati

-jujur

-bangga

-kerjasama

 

-Guru meminta murid-murid menyatakan nilai-nilai murni yang mereka pelajari pada hari itu. – Murid memberi respon kepada soalan guru. -merumus

 

 

 

 

 

 

Advertisements